27 kwietnia 2021


Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji budowlanej

1. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” w Kielcach ogłasza konkurs ofert na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z  zapleczem socjalno-biurowym, zagospodarowaniem terenu, projektami i instalacjami technologicznymi oraz konieczną infrastrukturą techniczną (wodno – kanalizacyjną, energetyczną, elektryczną, cieplną, chłodniczą, ppoż., itp.) i niezbędnymi przyłączami  na terenie WSP SPOŁEM, ul. Mielczarskiego 93-95 w Kielcach”, kończącą się uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

2. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym ww. robotom, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w projektowaniu zamierzeń dla przemysłu spożywczego, a także odpowiedni potencjał i możliwości finansowe do ich realizacji. Wymagania uszczegółowione są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania informacji jest: Kierownik Działu Inwestycji, tel.: 41-34-79-853, 691-965-261.

4. Oferenci powinni samodzielnie dokonać ewentualnych oględzin oraz uzyskać u Zamawiającego interesujące ich informacje, niezbędne do przygotowania  oferty.

5. Zakres prac obejmuje cały proces projektowy kończący się uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres rzeczowy oferty  Zamawiającego określony jest w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do pobrania u Zamawiającego.

6. Informacje odnośnie konkursu ofert można będzie uzyskać w terminie od 27.04.2021 r.

7. Oferty w nieprzeźroczystych kopertach należy składać nie później niż do 18.05.2021 r., do godziny 14.00, w sekretariacie WSP „Społem” w Kielcach ul. Mielczarskiego 93-95.

8. Wybór Oferenta nastąpi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. WSP „Społem” poinformuje o wyniku konkursu  jedynie Oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

9. WSP „Społem” zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami.

10. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu.

11. WSP „Społem” zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru Oferenta .

12. Powyższe prace nie są objęte ustawą o zamówieniach publicznych.

Nasze Aktualności