2 października 2020


KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ NA NOŚNIKACH REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”
ul. Mielczarskiego 93-95; 25-726 Kielce
tel.: 41 347 98 00; fax.: 41 347 98 45
www.wspspolem.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację kampanii promocyjno – informacyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej z przeznaczeniem na promocję Majonezu Kieleckiego jako wyrobu wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”, zgodnie z następującymi założeniami:
1. Zasięg kampanii:
aglomeracja warszawska oraz miejscowości w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta,
2. Budżet przeznaczony na realizację niniejszego zlecenia (w tym wynagrodzenie Oferenta) – 120.000 zł netto.
Przygotowanie projektu graficznego oraz wydruku plakatów leży po stronie Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”.
3. Harmonogram czasowy realizacji kampanii (minimum 10 dni ekspozycji) powinien zawierać się w okresie pomiędzy 03.12.2020r. a 12.12.2020r.
Powyższy harmonogram zawiera wyłącznie czas ekspozycji materiałów promocyjno- informacyjnych. Umieszczenie grafiki/wyklejenie plakatów musi nastąpić odpowiednio wcześniej w taki sposób, aby bezwzględnie zachować wyznaczony powyżej czas ekspozycji.
4. Wymagany format nośników: 300 cm x 600 cm (18 m2)
5. Usługa obejmuje wyklejenie (lub inną formę rozpoczęcia eksplantacji) oraz minimum 10 – dniową ekspozycję plakatów.
6. Grupa celu do której ma być kierowany przekaz promocyjno – informacyjny: załącznik nr 1.
7. Zleceniodawca zastrzega, iż płatność za realizację niniejszego zlecenia nastąpi po zakończeniu kampanii i dostarczeniu dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
8. Zleceniodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w konkursie ofert. W szczególności Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga
1 Średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji 100%

przy użyciu wskazanego poniżej algorytmu:

Ogólna ocena oferty = ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 10) x 1,0

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 1:
Ilość punktów za kryterium nr 1 = Najniższy zaproponowany przez oferentów średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji / średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji z rozpatrywanej oferty *10

gdzie średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji rozumieć należy jako iloraz całkowitych wydatków (liczonych w PLN) poniesionych na zakup powierzchni ekspozycyjnej w ramach danej oferty przez łączną powierzchnię ekspozycyjną (liczoną w m2) w ramach danej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotowej kampanii w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wniosku Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” o dofinansowanie działań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9. Oferta powinna zawierać:
a. strategię oraz uzasadnienie doboru nośników,
b. charakterystykę proponowanych nośników,
c. kwotę całościową kampanii,
d. wyszczególnienie zawierające ilości, okres eksploatacji i rodzaj nośników oraz cenę jednostkową – łącznie,
e. termin ważności oferty,
f. wypełniony załącznik nr 2,
g. datę sporządzenia, podpis osoby upoważnionej oraz pieczątkę firmową.
10. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena realizacji niniejszego zlecenia będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
11. Ofertę należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, przygotowanych w taki sposób aby tworzyły spójną, fizycznie połączoną ze sobą całość (tzn. dokumenty składające się na ofertę powinny być zszyte, bindowane lub w inny sposób ze sobą połączone).
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta może być przesłana pocztą lub za pośrednictwem kuriera.
13. Oferta będzie rozpatrywana wyłącznie pod warunkiem jej skutecznego doręczenia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia: 16.10.2020r. do godz. 15:00 na adres: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce.
Osoba przewidziana do kontaktów z Oferentami: Kierownik Dz. Marketingu p. Grzegorz Feliksiak (tel.: 691 891 116; e-mail: g.feliksiak@wspspolem.com.pl) lub Z-ca Kierownika Dz. Marketingu p. Monika Korus (tel. 605 154 548; e-mail: m.korus@wspspolem.com.pl).

plik do pobrania

Załącznik nr. 1 Grupa celu

Nasze Aktualności