(OWS) WSP “Społem”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży i dostawy towarów (towary rozumiane jako produkty i towary będące przedmiotem sprzedaży) pomiędzy : Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” w Kielcach 25-726 Kielce, ul. Mielczarskiego 93-95 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050256 (zwany dalej Sprzedawcą).
 2. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (zwanym dalej Kupującym) jest przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia umowne, indywidulanie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakich zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
 4. Przystąpienie przez Kupującego do współpracy ze Sprzedawcą, w szczególności złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza akceptację OWS przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie przez Kupującego niniejszych OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień oraz umów sprzedaży.
 5. Niniejsze OWS są podane do wiadomości Kupującego poprzez ich publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: www.wspspolem.com.pl.

2. Zawarcie umowy

 1. Nawiązanie współpracy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić:
  1. a)  na podstawie umowy sprzedaży wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiędzy tymi stronami indywidualnych warunków handlowy,
  2. b)  na podstawie pisemnego zamówienia – przyjętego do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Zamówienie kupującego może być składane za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub innej formie elektronicznej wymiany danych, a także poprzez przedstawicieli handlowych.
 3. Złożenie zamówienia może być poprzedzone zapytaniem ofertowym Kupującego oraz ofertą sprzedaży Sprzedawcy. Oferta sprzedawcy może zawierać w szczególności dane dotyczące produktu (rodzaj, ilość, itd.), cenę i koszty dodatkowe oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. Oferta sprzedawcy wymaga akceptacji przez Kupującego, co najmniej przed złożeniem zamówienia.
 4. W przypadku, gdy zamówienie przesłane do Sprzedawcy, nie zostało przyjęte do realizacji ze względu na przeterminowane należności lub brak dostępnego limitu kredytowego, to po upływie 7 dni ulega ono automatycznemu anulowaniu.
 5. Zamówienie zostaje przyjęte automatycznie z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca może w ciągu 24 godzin skontaktować się z Kupującym w celu modyfikacji zamówienia. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” 25-726 Kielce, ul. Mielczarskiego 93-95, tel (+48) 41 347 98 83 www.wspspolem.com.pl NIP: 657-038-78-84

3. Cena i warunki płatności

 1. Ceny za towary oferowane przez Sprzedającego są określone w złożonej przez Sprzedającego ofercie/cenniku. Do tych doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek VAT. Sprzedający ma prawo uzależnić realizację umowy/zamówienia od dokonania przedpłaty lub przedstawienia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczania wykonania umowy.
 2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie przez Kupującego za sprzedane towary, Sprzedający ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

4. Dostawa i transport

 1. Odbiór towaru następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Kupującego, chyba że strony pisemnie dokonały odmiennych ustaleń.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że moment dostawy jest datą odbioru towaru przez Kupującego.
 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru w miejscu dostawy lub w chwili wydania z magazynu Sprzedawcy w przypadku samodzielnego odbioru towaru przez Kupującego.
 4. W przypadku transportu organizowanego przez Sprzedającego (transport własny Sprzedającego, spedytor, kurier), Sprzedawca jest odpowiedzialny za transport od załadunku do miejsca dostawy towaru wskazanego przez Kupującego. Wydanie towaru w tych przypadkach odbywa się z chwilą udostępnienia towaru Kupującemu do rozładunku lub osobom upoważnionym przez Kupującego do odbioru zamówionego towaru.
 5. Kupujący zobowiązany jest zapewnić sprzęt i obsługę do rozładunku towaru. Sprzedawca nie dokonuje rozładunku.
 6. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają przez złożenie podpisu na dokumencie dostawy. Za dokument dostawy uważa się dokument WZ, list przewozowy lub inny dokument wystawiony przez Sprzedającego potwierdzający ilości dostarczone.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostaw wynikających z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czy przewoźnika, spowodowanych siła wyższą np. warunkami drogowymi lub pogodowymi.
 8. Palety EUR/EPAL stanowią własność Sprzedawcy i nie są przedmiotem dostawy towarów oraz podlegają zwrotowi w ciągu 180 dni od daty odbioru towaru przez Kupującego. Po tym terminie Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami niezwróconych palet. 5. Reklamacje
 1. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru z chwilą jego dostarczenia. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę wciągu 24 godzin od dostawy o brakach ilościowych towaru, uszkodzeniach towaru w trakcie transportu lub innej niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe po dostawie towaru, a wynikające z np. mechanicznego uszkodzenia towaru, niewłaściwego przechowywania towaru, uszkodzeń spowodowanych wydarzeniami losowymi.
 3. Reklamacja złożona przez Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia, ale nie dłuższym niż 14 dni. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” 25-726 Kielce, ul. Mielczarskiego 93-95, tel (+48) 41 347 98 83 www.wspspolem.com.pl NIP: 657-038-78-84

4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za dostarczony towar.

6. Faktura korygująca

 1. W przypadku zwrotu towaru, uznanej reklamacji, przyznania rabatu bądź błędu w wystawionej fakturze Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
 2. W razie wystawienia faktury korygującej „in-minus” Sprzedawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej.
 3. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania i/lub podatku należnego, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się za spełnione w dacie wystawienia faktury korygującej, która jest ostatecznym uznaniem i potwierdzeniem przyjęcia zwrotu, reklamacji, przyznania rabatu, wyjaśnienia błędu w wystawionej fakturze.
 4. W przypadku, gdy wystawiona przez Sprzedawcę faktura korygująca jest niezgodna z ustaleniami, Kupujący niezwłocznie przekazuje Sprzedawcy informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.

7. Siła wyższa

1. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia, jeżeli jego niewykonanie wynika z siły wyższej. Przez siłę wyższa należy rozumieć zaistnienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego, które powodują niemożność realizacji zobowiązania np.: katastrofy, działania wojenne, strajki, anomalie pogodowe.

8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWS rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. W kwestiach nienormowanych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.