Podstawowe informacje
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuje się, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” z siedzibą w Kielcach przy ul. Mielczarskiego nr 93-95, kod 25-726, tel.: 41 347-98-00 zwana dalej „ADO”;
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” w Kielcach można uzyskać pod adresem mailowym iod@wspspolem.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) wykonania umowy (zobowiązań), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO),
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO),
  c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art.6 ust.1 lit.f RODO); 4. Odbiorcami danych osobowych będą właściwi pracownicy ADO, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) przepisy prawa, które obligują ADO do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
  b) okres realizacji umowy (zobowiązań) i dochodzenia roszczeń z tego tytułu;
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 7. Nadto osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wynikającym z ustawy;
 9. Poza danymi osobowymi przekazanymi ADO przez osobę, której dane osobowe dotyczą, są one pozyskiwane (w razie konieczności) z CEIDG lub KRS.