2 października 2020


KONKURS OFERT NA ZAKUP CZASU ANTENOWEGO W TV

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”
ul. Mielczarskiego 93-95; 25-726 Kielce
tel.: 41 347 98 00; fax.: 41 347 98 45
www.wspspolem.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup czasu antenowego w TV z przeznaczeniem na promocję Majonezu Kieleckiego jako wyrobu wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”, zgodnie z następującymi założeniami:
1. Promowany produkt: Majonez Kielecki
2. Harmonogram czasowy emisji: pomiędzy 1.12.2020r. a 23.12.2020r.
3. Łączny budżet przeznaczony na realizację niniejszego zlecenia (w tym wynagrodzenie Oferenta) – 1.900.000 zł netto.
4. Zakup czasu antenowego musi nastąpić w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i stacjach tematycznych (tj. TVP, pakiecie stacji tematycznych TVP, TVN, pakiecie stacji tematycznych TVN, POLSAT, pakiecie stacji tematycznych POLSAT). Zleceniodawca zastrzega, że emisje muszą mieć miejsce we wszystkich ww. stacjach TV (tj. TVP, pakiecie stacji tematycznych TVP, TVN, pakiecie stacji tematycznych TVN, POLSAT, pakiecie stacji tematycznych POLSAT). Zleceniodawca nie określa ilości emitowanych spotów w poszczególnych stacjach TV lub/i grupach stacji.
5. Długość kopii filmu promocyjno – informacyjnego przeznaczonego do emisji: 15” i 30”. Zleceniodawca zastrzega, że każdy z wyżej wymienionych wariantów ma wygenerować po ½ łącznej ilości punktów GRP zrealizowanych w ramach niniejszej kampanii.
6. Grupa celu (mediowa) do której ma być kierowany przekaz promocyjno – informacyjny: załącznik nr 1.
7. Zleceniodawca zastrzega, iż płatność za realizację niniejszego zlecenia nastąpi po zakończeniu emisji materiałów promocyjno – informacyjnych i rozliczeniu osiągniętych efektów. Źródłem ustalenia ilości wygenerowanych parametrów kampanii będą badania Nielsen Audience Measurement (potwierdzone pisemnie przez przedmiotową agencję badawczą).
8. Rozliczenie osiągniętych efektów kampanii będzie odbywać się na określonych poniżej zasadach:
a) w przypadku niezrealizowania celu ilościowego niniejszej kampanii w postaci wygenerowania w uprzednio zdefiniowanej grupie celu łącznej oglądalności materiału promocyjno – informacyjnego (liczonej za pomocą punktów GRP) na poziomie określonym w złożonej ofercie minus 5 punktów procentowych (gwarantowany poziom niniejszego parametru), Zleceniodawca zapłaci Domowi Mediowemu kwotę określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania pomniejszoną o wartość iloczynu niezrealizowanych punktów GRP w stosunku do gwarantowanego poziomu GRP, pomnożonego przez CPP (średni koszt dotarcia).
Wzór do wyliczenia wartości opłaty za kampanię:
Ostateczna wartość kampanii = Planowany budżet kampanii (Punkt 3) – (GRP gwarantowane – GRP zrealizowane (Post-Buy)) x średnie CPP.

b) w przypadku niezrealizowania celów jakościowych niniejszej kampanii w postaci wygenerowania w uprzednio zdefiniowanej grupie celu:
– łącznej oglądalności materiału promocyjno – informacyjnego (liczonej za pomocą punktów GRP) w stacjach wiodących (TVP I, TVP II, TVN, POLSAT) na poziomie określonym w złożonej ofercie minus 5 punktów procentowych (gwarantowany poziom niniejszego parametru), Zleceniodawca zapłaci Domowi Mediowemu kwotę określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania pomniejszoną o wartość iloczynu punktów GRP niezrealizowanych w stacjach wiodących w stosunku do gwarantowanego poziomu GRP w stacjach wiodących, pomnożonego przez współczynniki 0,3 oraz CPP (średni koszt dotarcia).
Wzór do wyliczenia wartości opłaty za kampanię:
Ostateczna wartość kampanii = Planowany budżet kampanii (Punkt 3) – (GRP gwarantowane w stacjach wiodących – GRP zrealizowane w stacjach wiodących (Post-Buy)) x 0,3 x średnie CPP.

– łącznej oglądalności materiału promocyjno – informacyjnego (liczonej za pomocą punktów GRP) w czasie najlepszej oglądalności (tj. pomiędzy godziną 1800, a godziną 2259) na poziomie określonym w złożonej ofercie minus 5 punktów procentowych (gwarantowany poziom niniejszego parametru), Zleceniodawca zapłaci Domowi Mediowemu kwotę określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania pomniejszoną o wartość iloczynu punktów GRP niezrealizowanych w porze najlepszej oglądalności w stosunku do gwarantowanego poziomu GRP w porze najlepszej oglądalności, pomnożonego przez współczynniki 0,25 oraz CPP (średni koszt dotarcia).
Wzór do wyliczenia wartości opłaty za kampanię:
Ostateczna wartość kampanii = Planowany budżet kampanii (Punkt 3) – (GRP gwarantowane w czasie najlepszej oglądalności – GRP zrealizowane w czasie najlepszej oglądalności (Post-Buy)) x 0,25 x średnie CPP.

– łącznej oglądalności materiału promocyjno – informacyjnego (liczonej za pomocą punktów GRP) wygenerowanej przez spoty pozycjonowane (tj. wyemitowane jako dwa pierwsze oraz dwa ostatnie w bloku reklamowym) na poziomie określonym w złożonej ofercie minus 5 punktów procentowych (gwarantowany poziom niniejszego parametru), Zleceniodawca zapłaci Domowi Mediowemu kwotę określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania pomniejszoną o wartość iloczynu punktów GRP niezrealizowanych przez spoty pozycjonowane w stosunku do gwarantowanego poziomu GRP wygenerowanego przez spoty pozycjonowane, pomnożonego przez współczynniki 0,15 oraz CPP (średni koszt dotarcia).
Wzór do wyliczenia wartości opłaty za kampanię:
Ostateczna wartość kampanii = Planowany budżet kampanii (Punkt 3) – (GRP gwarantowane przez spoty pozycjonowane – GRP zrealizowane przez spoty pozycjonowane (Post-Buy)) x 0,15 x średnie CPP.

– łącznej oglądalności materiału promocyjno – informacyjnego (liczonej za pomocą punktów GRP) wygenerowanej przez spoty o długości 30” na poziomie określonym w złożonej ofercie minus 5 punktów procentowych (gwarantowany poziom niniejszego parametru), Zleceniodawca zapłaci Domowi Mediowemu kwotę określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania pomniejszoną o wartość iloczynu punktów GRP niezrealizowanych przez spoty o długości 30” w stosunku do gwarantowanego poziomu GRP wygenerowanego przez spoty o długości 30”, pomnożonego przez współczynniki 0,3 oraz CPP (średni koszt dotarcia).
Wzór do wyliczenia wartości opłaty za kampanię:
Ostateczna wartość kampanii = Planowany budżet kampanii (Punkt 3) – (GRP gwarantowane przez spoty o długości 30” – GRP zrealizowane przez spoty o długości 30” (Post-Buy)) x 0,3 x średnie CPP.
Pomniejszenia płatności dla Domu Mediowego o których mowa w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego są niezależne od siebie. W każdym przypadku obciążenia płatności będą liczone od kwoty określonej w pkt. 3.

9. W przypadku wygenerowania oglądalności liczonej w punktach GRP na poziomie wyższym niż zostało to określone w złożonej ofercie (zarówno w ujęciu łącznym jak i w rozbiciu na poszczególne parametry) Zleceniodawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
W przypadku wygenerowania oglądalności liczonej w pkt GRP na poziomie wyższym niż zostało określone w złożonej ofercie strony dopuszczają możliwość kompensacji wartości niezrealizowanych celów jakościowych do wysokości wynikającej z wartości punktów GRP osiągniętych powyżej celów ilościowych określonych w ofercie.

Wzór do wyliczania wartości kompensaty:
Wartość kompensacji kampanii = (GRP zrealizowane przez spoty reklamowe (Post-Buy) – GRP zadeklarowane w ofercie) x średnie CPP kampanii (średni koszt dotarcia).

Wzór do wyliczenia wartości opłaty za kampanię z uwzględnieniem kompensacji: Ostateczna wartość kampanii = planowany budżet kampanii (pkt 3) – (wartość potrąceń wynikających z pkt. 8 – wartość kompensacji wynikająca z pkt. 9).

Strony zgodnie ustalają, iż przedstawiony powyżej wzór na wartość kompensacji kampanii będzie używany w sytuacji zrealizowania nie mniejszej niż planowana w ofercie ilość GRP.
10. Zleceniodawca zastrzega konieczność przygotowania zbiorczego zestawienia parametrów kampanii na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Zleceniodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w konkursie ofert. W szczególności Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga
1. Ogólna ocena koncepcji oraz strategii mediowej 60%
2. Cena zakupu czasu antenowego 40%

przy użyciu wskazanego poniżej algorytmu:

Ogólna ocena oferty = ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 10) x 0,60 + ilość punktów przyznanych za kryterium nr 2 (od 0 do 10) x 0,40.

W przypadku kryteriów 1 i 2 przydział punktów następował będzie na podstawie algorytmu opartego o mechanizm proporcji tj. oferent proponujący w ramach danego parametru najkorzystniejsze rozwiązanie otrzymywał będzie maksymalną, przewidzianą ilość punktów. Pozostałym podmiotom przyznana będzie adekwatnie mniejsza ilość punktów, przy czym różnica zostanie obliczana z zachowaniem zasad proporcjonalności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotowej kampanii w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wniosku Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” o dofinansowanie działań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę i adres oferenta,
b) ogólną koncepcję kampanii reklamowej obejmującą:
– analizę bieżącej sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej (w tym działań firm konkurencyjnych dla Zleceniodawcy),
– strategię zakupu mediów (z uzasadnieniem),
– listę stacji w jakich zaplanowano emisje,
– parametry mediowe kampanii promocyjno – informacyjnej, w szczególności: zakładaną ilość punktów GRP osiągniętych w grupie celu w czasie trwania kampanii; zasięg kampanii (na poziomie 1+ i 3+); CPP (tj. koszt dotarcia do 1% grupy celu); OTS (tj. średnią ilość kontaktów z materiałami promocyno- informacyjnymi jaką ma każda osoba z grupy celu, która zetknęła się z reklamą w danym okresie).
– media plan kampanii.
c) wartość oferty netto,
d) opis sposobu raportowania (w zakresie potwierdzenia parametrów efektywności kampanii), rozliczenia kampanii oraz proponowane warunki płatności,
e) termin ważności oferty,
f) wypełniony załącznik nr 2,

Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena realizacji niniejszego zlecenia będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

Ofertę należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, przygotowanych w taki sposób aby tworzyły spójną, fizycznie połączoną ze sobą całość (tzn. dokumenty składające się na ofertę powinny być zszyte, bindowane lub w inny sposób ze sobą połączone).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem kuriera.

Oferta będzie rozpatrywana wyłącznie pod warunkiem jej skutecznego doręczenia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia: 16.10.2020r. do godz.15:00 na adres: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, ul. Mielczarskiego 93 – 95, 25 – 726 Kielce.

Osoba przewidziana do kontaktów z Oferentami: Kierownik Dz. Marketingu p. Grzegorz Feliksiak (tel.: 691 891 116; e-mail: g.feliksiak@wspspolem.com.pl) lub Z-ca Kierownika Dz. Marketingu p. Monika Korus (tel. 605 154 548; e-mail: m.korus@wspspolem.com.pl).

plik do pobrania

Załącznik nr. 1 Grupa celu

Nasze Aktualności