11 października 2016


Konkurs ofert na zakup powierzchni reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”
ul. Mielczarskiego 93-95; 25-726 Kielce
tel.: 41 347 98 00; fax.: 41 347 98 45
www.wspspolem.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację kampanii promocyjno – informacyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej z przeznaczeniem na promocję Majonezu Kieleckiego jako wyrobu wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”, zgodnie z następującymi założeniami:
1.    Zasięg kampanii:
aglomeracja warszawska oraz miejscowości w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta,
aglomeracja wrocławska oraz miejscowości w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta,
2.    Budżet przeznaczony na realizację niniejszego zlecenia (w tym wynagrodzenie Oferenta) – 130.000 zł netto, z czego na poszczególne aglomeracje przypada:
a.    Warszawa     – 90.000 zł netto,
b.    Wrocław     – 40.000 zł netto.
Zaznaczamy, iż nie można dokonywać przesunięć środków przeznaczonych na zakup powierzchni reklamowej pomiędzy poszczególnymi aglomeracjami. Przygotowanie projektu graficznego oraz wydruku plakatów leży po stronie Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”.
3.    Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymagane jest złożenie oferty na całość zamówienia.
4.    Harmonogram czasowy realizacji kampanii (minimum 13 dni ekspozycji) powinien zawierać się w okresie pomiędzy 20.03 a 17.04.2017r..
5.    Wymagany format nośników: powyżej 5,5 m².
6.    Zleceniodawca zastrzega, iż niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje wyłącznie nośniki o podwyższonej jakości. Przez podwyższoną jakość rozumie się:
a)    tablice oświetlone własnym źródłem światła (dopuszcza się zarówno oświetlenie typu „frontlight” jaki „backlight”) – w przypadku nośników znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach użyteczności publicznej,
b)    tablice wolnostojące (umieszczone na własnej konstrukcji) i oświetlone własnym źródłem światła (dopuszcza się zarówno oświetlenie typu „frontlight” jaki „backlight”) – w przypadku nośników znajdujących się na otwartej przestrzeni. Nośniki usytułowane na otwartej przestrzeni muszą spełniać oba w/w warunki jednocześnie.
7.    Usługa obejmuje wyklejenie (lub inną formę rozpoczęcia eksplantacji) oraz minimum 13 – dniową ekspozycję plakatów.
8.    Grupa celu do której ma być kierowany przekaz promocyjno – informacyjny: załącznik nr 1.
9.    Zleceniodawca zastrzega, iż płatność za realizację niniejszego zlecenia nastąpi po zakończeniu kampanii i dostarczeniu dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
10.    Zleceniodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w konkursie ofert. W szczególności Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.     Kryterium                                                                                                                                                       Waga
1        Średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji                                                                          50%
2        Średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji dla poszczególnych typów nośników   50%

przy użyciu wskazanego poniżej algorytmu:

Ogólna ocena oferty = ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 10) x 0,50 + ilość punktów przyznanych za kryterium nr 2 (od 0 do 10) x 0,50.

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 1:
Ilość punktów za kryterium nr 1 = Najniższy zaproponowany przez oferentów średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji / średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji z rozpatrywanej oferty *10

gdzie średni koszt zakupu jednego m2 powierzchni ekspozycji rozumieć należy jako iloraz całkowitych wydatków (liczonych w PLN) poniesionych na zakup powierzchni ekspozycyjnej w ramach danej oferty przez łączną powierzchnię ekspozycyjną (liczoną w m2) w ramach danej oferty.

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 2:

PK2 = (NKZ1/KZ1*W1 + NKZ2/KZ2*W2 + …)/W*10

gdzie:
PK2 – ilość punktów przyznana danemu oferentowi za kryterium nr 2
NKZ1 – najniższy zaproponowany przez wszystkich oferentów średni koszt zakupu jednego m2 ekspozycji na nośnikach 1 typu,
KZ1 – średni koszt zakupu jednego m2 ekspozycji na nośnikach 1 typu w ramach danej oferty,
W1 – wartość wydatków przeznaczonych na zakup nośników 1 typu w ramach danej oferty
NKZ2 – najniższy zaproponowany przez wszystkich oferentów średni koszt zakupu jednego m2 ekspozycji na nośnikach 2 typu,
KZ2 – średni koszt zakupu jednego m2 ekspozycji na nośnikach 2 typu w ramach danej oferty
W2 – wartość wydatków przeznaczonych na zakup nośników 2 typu w ramach danej oferty
….
W – łączną wartość wydatków przewidzianych na zakup powierzchni ekspozycji w ramach danej oferty

koszt zakupu jednego m2 ekspozycji na nośnikach danego typu rozumieć należy jako iloraz całkowitych wydatków (liczonych w PLN) poniesionych na zakup powierzchni ekspozycyjnej na nośnikach danego typu w ramach rozpatrywanej oferty przez łączną powierzchnię ekspozycyjną (liczoną w m2) nośników danego typu w ramach rozpatrywanej oferty.

Zamawiający informuje, iż poszczególne typy nośników definiowane będą za pomocą ich powierzchni jednostkowej np. wszystkie nośniki o powierzchni jednostkowej 12 m2 tworzyć będą osobny typ, nośniki o powierzchni 18 m2 kolejny typ itd..

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotowej kampanii w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Agencję Rynku Rolnego wniosku Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” o dofinansowanie działań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

11.    Oferta powinna zawierać:
a.    strategię oraz uzasadnienie doboru nośników,
b.    charakterystykę poszczególnych typów proponowanych nośników,
c.    kwotę całościową kampanii z rozbiciem poszczególne typy nośników oraz aglomeracje,
d.    wyszczególnienie zawierające ilości, okres eksploatacji i rodzaj nośników oraz cenę jednostkową dla poszczególnych ich typów – łącznie i w rozbiciu na poszczególne aglomeracje,
e.    termin ważności oferty,
f.    wypełniony załącznik nr 2,
g.    datę sporządzenia, podpis osoby upoważnionej oraz pieczątkę firmową.
12.    Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena realizacji niniejszego zlecenia będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
13.    Ofertę należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, przygotowanych w taki sposób aby tworzyły spójną, fizycznie połączoną ze sobą całość (tzn. dokumenty składające się na ofertę powinny być zszyte, bindowane lub w inny sposób ze sobą połączone).
14.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem kuriera.
15.    Oferta będzie rozpatrywana wyłącznie pod warunkiem jej skutecznego doręczenia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia: 20.10.2016 do godz. 1500 na adres: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce.
16.    Osoba przewidziana do kontaktów z Oferentami: Kierownik Dz. Marketingu p. Grzegorz Feliksiak (tel.: 691 891 116; e- mail: G.Feliksiak@wspspolem.com.pl) oraz p. Monika Korus (tel.: 605 154 548, e-mail: M.Korus@wspspolem.com.pl).

plik do pobrania

Załącznik nr.1 Grupa Celu

Nasze Aktualności