11 października 2016


Konkurs ofert na zakup powierzchni reklamowej w Internecie.

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”
ul. Mielczarskiego 93-95; 25-726 Kielce
tel.: 41 347 98 00; fax.: 41 347 98 45
www.wspspolem.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup powierzchni reklamowej w Internecie z przeznaczeniem na promocję Majonezu Kieleckiego jako wyrobu wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”, zgodnie z następującymi założeniami:
1.    Promowany produkt: Majonez Kielecki
2.    Harmonogram czasowy emisji: pomiędzy 20.03.2017r. a 14.04.2017r.. 
3.    Łączny budżet przeznaczony na realizację niniejszego zlecenia (w tym wynagrodzenie Oferenta)     wynosi – 300 000 zł netto
4.    Formy promocyjno – informacyjne wykorzystywane w trakcie kampanii: video o długości 15’’.
5.    Grupa celu do której ma być kierowany przekaz promocyjno – informacyjny – załącznik nr 1. Przygotowanie form promocyjno – informacyjnych leży po stronie Wytwórczej  Spółdzielni Pracy „Społem”.
6.    Zasięg kampanii: ogólnopolski.
7.    Zleceniodawca informuje, że formą rozliczenia kosztów zakupu mediów jest CPM (koszt tysiąca wyświetleń).
8.    Emisje mają być zrealizowane z tzw. cappingiem (tj. limitem liczby kontaktów z materiałem promocyjno – informacyjnym, przypadających na unikalnego użytkownika) w przedziale pomiędzy 1 a 5. Zleceniodawca zaznacza, iż emisje realizowane u każdego z Wydawców mają posiadać tą samą wartością cappingu (tj. 1, 2, 3, 4 lub 5). Wybór konkretnego poziomu przedmiotowego parametru pozostaje w gestii Oferenta i stanowić będzie przedmiot oceny jakościowej przesłanej oferty.
9.    W przypadku zastosowania tzw. targetowania demograficznego (tj. metod zakupu mających na celu kierowanie przekazu promocyjno – informacyjnego precyzyjnie do grupy odbiorców określonej w załączniku nr 1) prosimy o szczegółowe określenie planowanych do tego celu narzędzi/metod zakupu oraz sposobu w jaki wpływają one na poprawę dotarcia z komunikatem promocyjnym do osób z grupy celu.
10.    Wszystkie emisje mają zostać zrealizowane na witrynach o poziomie dopasowania powyżej 90. Źródło ustalenia wartości w/w parametru: Gemius Megapanel, fala: wrzesień 2016, w wyliczeniu należy uwzględnić osoby zaliczane do grupy celu określonej w załączniku nr 1 vs wszyscy powyżej 7 roku życia.
11.    Zleceniodawca zastrzega, iż płatność za realizację niniejszego zlecenia nastąpi po zakończeniu emisji materiałów promocyjno – informacyjnych i rozliczeniu osiągniętych efektów tj. po przesłaniu raportu (dopuszczalne raporty z Sizemka, DoubleClicka lub Gemiusa – potwierdzone pisemnie przez w/w agencję badawczą ) wraz ze screenami z kampanii.
12.    W przypadku niezrealizowania celu niniejszej kampanii w postaci wygenerowania mniejszej niż zakładano w ofercie (media planie) liczby odsłon u każdego z poszczególnych Wydawców, Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy określoną w pkt. 3 kwotę kampanii pomniejszoną o iloczyn ilości niezrealizowanych odsłon u poszczególnego Wydawcy w stosunku do planu zakładanych odsłon u przedmiotowego Wydawcy i średniego CPM tychże odsłon.
13.    Zleceniodawca zastrzega konieczność przygotowania przez Oferenta zbiorczego zestawienia parametrów kampanii na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
14.    Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymagane jest złożenie ofert na całość zamówienia.
15.    Zleceniodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w konkursie ofert. W szczególności Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.p.    Kryterium                                                                             Waga
1.        Ogólna ocena koncepcji oraz strategii mediowej         50%
2.        Cena zakupu powierzchni reklamowej                             50%

przy użyciu wskazanego poniżej algorytmu:

Ogólna ocena oferty = ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 10) x 0,50 + ilość punktów przyznanych za kryterium nr 2 (od 0 do 10) x 0,50

W ramach kryterium „Ogólna ocena koncepcji oraz strategii mediowej” oceniane będą takie parametry jak: pełne odtworzenia (waga: 4), capping (waga: 3 pkt.), zastosowane metody targetowania demograficznego (waga: 3).

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 1:
Ilość punktów za kryterium nr 1 = (łączna ilość pełnych odtworzeń estymowana w ramach rozpatrywanej oferty/łączna ilość emisji estymowana w ramach rozpatrywanej oferty)*4 + zadeklarowana w ramach rozpatrywanej oferty wartość cappingu/5*3 + (ilość emisji realizowanych z wykorzystaniem metod targetowania demograficznego estymowana w ramach rozpatrywanej oferty/łączna ilość emisji materiałów promocyjno – informacyjnych estymowana w ramach rozpatrywanej oferty)*3

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 2:
Ilość punktów za kryterium nr 2 = (Najniższy zaproponowany przez oferentów średni koszt emisji materiałów promocyjno – informacyjnych/średni koszt emisji materiałów promocyjno – informacyjnych rozpatrywanej oferty) * 10 pkt.

gdzie średni koszt emisji materiałów promocyjno – informacyjnych rozumieć należy jako iloraz całkowitych wydatków (liczoną w PLN) poniesionych na zakup materiałów promocyjno – informacyjnych przez łączną estymowaną ilość emisji (liczoną w sztukach) materiałów promocyjno – informacyjnych nt. Majonezu Kieleckiego

8. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a)    nazwę i adres Oferenta,
b)    ogólną koncepcję kampanii promocyjno – informacyjnej; strategię mediową obejmującą:
– prognozę rozwoju rynku form promocyjno – informacyjnych oraz portali w globalnej sieci komputerowej (trendy rynkowe, estymacje oglądalności poszczególnych portali itp.) wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa prognoza uwzględniać ma w szczególności proces ewolucji w Internecie grupy celu interesującej WSP „Społem”
– uzasadnienie doboru miejsc emisji formy promocyjno – informacyjnej,
c)    parametry mediowe kampanii promocyjno – informacyjnej, w szczególności: estymowaną minimalną i maksymalną liczbę pełnych odtworzeń, estymowaną liczbę emisji, capping, wskaźniki dopasowania (affinity index) dla każdej w proponowanych witryn,
d)    media plan kampanii, wraz z wyszczególnieniem wszystkich witryn internetowych na których planuje się emisje,
e)    opis sposobu raportowania (w zakresie potwierdzenia parametrów efektywności kampanii), sposobu rozliczenia kampanii oraz proponowane warunków płatności,
f)    termin ważności oferty,
g)    wypełniony załącznik nr 2.

Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena realizacji niniejszego zlecenia będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

Ofertę należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, przygotowanych w taki sposób aby tworzyły spójną, fizycznie połączoną ze sobą całość (tzn. dokumenty składające się na ofertę powinny być zszyte, bindowane lub w inny sposób ze sobą połączone).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem kuriera.

Oferta będzie rozpatrywana wyłącznie pod warunkiem jej skutecznego doręczenia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia: 20.10.2017 do godz.15:00 na adres: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, ul. Mielczarskiego 93 – 95, 25 – 726 Kielce.

Osoba przewidziana do kontaktów z Oferentami: Kierownik Dz. Marketingu p. Grzegorz Feliksiak (tel.: 691 891 116; e-mail: G.Feliksiak@wspspolem.com.pl) oraz p. Agata Krzysztofiak (tel.: 661 625 725; e-mail: A.Krzysztofiak@wspspolem.com.pl).

plik do pobrania

Załącznik nr. 1 Grupa celu

Nasze Aktualności