2 października 2020


KONKURS OFERT NA ZAKUP POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W PRASIE KONSUMENCKIEJ

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”
ul. Mielczarskiego 93-95; 25-726 Kielce
tel.: 41 347 98 00; fax.: 41 347 98 45
www.wspspolem.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup powierzchni reklamowej w prasie konsumenckiej z przeznaczeniem na promocję Majonezu Kieleckiego jako wyrobu wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”, zgodnie z następującymi założeniami:
1. Promowany produkt: Majonez Kielecki
2. Harmonogram czasowy publikacji materiałów promocyjno – informacyjnych: pomiędzy 1.12 a 23.12.2020r. Daty te określają przedział czasowy w jakim mają trafić do dystrybucji gazety z materiałami promocyjno – informacyjnymi nt. Majonezu Kieleckiego.
3. Zakup powierzchni reklamowych ma nastąpić w ogólnokrajowych tytułach prasowych (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki) o profilu maksymalnie dopasowanym do określonej przez Zleceniodawcę grupy celu (załącznik nr 1), wydawanych na terenie Polski oraz Niemiec. Proponowane tytuły prasowe muszą publikować treści związane z tematyką kulinarną. Dopuszcza się wykorzystanie dodatków do gazet codziennych, z zastrzeżeniem, iż mają one spełniać określone powyżej kryteria (tj. profil dostosowany do grupy celu, zawierają treści związane z tematyką kulinarną, częstotliwość publikacji tygodniowa, dwutygodniowa lub miesięczna). Dopuszcza się wykorzystanie tylko tych tytułów prasowych których tzw. wskaźnik dopasowania (affinity index) jest nie mniejszy niż 70 (przedmiotowy wskaźnik ma być liczony w oparciu o dane Polskiego Badania Czytelnictwa – w przypadku tytułów wydawanych na rynku polskim – oraz die Allensbacher Markt – und Werbeträgeranalyse (AWA) lub innego podmiotu prowadzącego na rynku niemieckim analogiczne badania, fala styczeń – lipiec 2020, na zasadzie: czytelnictwo przeciętnego wydania danego tytułu podane w procentach w grupie celowej określonej w załączniku nr 1 dzielone na czytelnictwo przeciętnego wydania danego tytułu podane w procentach w grupie odniesienia tj. wszyscy powyżej 15 roku życia*100).
4. Łączny budżet przeznaczony na realizację niniejszego zlecenia (w tym wynagrodzenie Oferenta) – 110.000 zł netto, z czego na poszczególne rynki przewidziano:
a) minimum cztery tytuły wydawane na terenie Polski – 80.000 zł netto,
b) jeden tytuł wydawany na terenie Niemiec – 30.000 zł netto.
Zaznaczamy, iż nie można dokonywać przesunięć środków przeznaczonych na zakup powierzchni reklamowej pomiędzy poszczególnymi rynkami.
5. Wielkość wykorzystywanych powierzchni:
a) Polska – nie mniejsza niż ½ strony,
b) Niemcy – nie mniejsza niż 1/3 strony.
6. Zleceniodawca zastrzega, iż płatność za realizację niniejszego zlecenia nastąpi po zakończeniu publikacji materiałów promocyjno – informacyjnych i rozliczeniu osiągniętych efektów tj. po przesłaniu raportu oraz egzemplarzy dowodowych.
7. Zleceniodawca zastrzega konieczność przygotowania zbiorczego zestawienia parametrów kampanii na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymagane jest złożenie ofert na całość zamówienia.
9. Zleceniodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w konkursie ofert. W szczególności Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga
1. Ogólna ocena koncepcji oraz strategii mediowej 40%
2. Cena zakupu powierzchni reklamowej 60%

przy użyciu wskazanego poniżej algorytmu:

Ogólna ocena oferty = ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 10) x 0,4 + ilość punktów przyznanych za kryterium nr 2 (od 0 do 10) x 0,6.

W ramach kryterium „Ogólna ocena koncepcji oraz strategii mediowej” oceniane będą takie parametry jak ilość punktów GRP wygenerowana na rynku polskim (waga: 4,2) i niemieckim (waga: 0,8) oraz wskaźnik zasięgu „1+” wygenerowany na rynku polskim (waga: 4,2) i niemieckim (waga: 0,8).

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 1:
Ilość punktów za kryterium nr 1 = (ilość punktów GRP w ramach rozpatrywanej oferty wygenerowana na rynku polskim/najwyższa zaproponowana przez oferentów ilość punktów GRP wygenerowana na rynku polskim)*4,2 + (ilość punktów GRP w ramach rozpatrywanej oferty wygenerowana na rynku niemieckim/najwyższa zaproponowana przez oferentów ilość punktów GRP wygenerowana na rynku niemieckim)*0,8 + (wskaźnik zasięgu „1+” w ramach rozpatrywanej oferty wygenerowany na rynku polskim/najwyższy zaproponowany przez oferentów wskaźnik zasięgu „1+” wygenerowany na rynku polskim)*4,2 + (wskaźnik zasięgu „1+” w ramach rozpatrywanej oferty wygenerowany na rynku niemieckim/najwyższy zaproponowany przez oferentów wskaźnik zasięgu „1+” wygenerowany na rynku niemieckim)*0,8

Wzór do wyliczania wartości punktowej kryterium nr 2:
Ilość punktów za kryterium nr 2 = Najniższy zaproponowany przez oferentów średni koszt emisji materiałów promocyjno – informacyjnych/średni koszt emisji materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach rozpatrywanej oferty *10

gdzie średni koszt emisji materiałów promocyjno – informacyjnych rozumieć należy jako iloraz całkowitych wydatków (liczonych w PLN) poniesionych na zakup materiałów promocyjno – informacyjnych w prasie konsumenckiej przez łączną estymowaną sprzedaż gazet (liczoną w sztukach) z materiałami promocyjno – informacyjnymi nt. Majonezu Kieleckiego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotowej kampanii w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wniosku Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” o dofinansowanie działań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę i adres oferenta,
b) ogólną koncepcją kampanii promocyjno – informacyjnej obejmującą:
– strategię zakupu mediów (z uzasadnieniem),
– podział budżetu pomiędzy poszczególne tytuły,
– wskaźnik dopasowania (affinity index) dla każdego proponowanego tytułu,
– parametry mediowe kampanii promocyjno – informacyjnej, w szczególności: ilość emisji i wielkość powierzchni reklamowej w poszczególnych tytułach, nakłady oraz czytelnictwo rekomendowanych tytułów jak również profil ich czytelników (potwierdzone danymi Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Polskiego Badania Czytelnictwa – w przypadku tytułów wydawanych na rynku polskim – oraz Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern IVW – w przypadku tytułów wydawanych na rynku niemieckim), koszty zakupu poszczególnych powierzchni, estymowany zasięg podjętych działań oraz estymowaną ilość punktów GRP – w rozbiciu na poszczególne rynki.
c) wartość oferty netto łącznie oraz w rozbiciu na rynek polski oraz niemiecki,
d) opis sposobu raportowania (w zakresie potwierdzenia osiągnięcia planowanych parametrów kampanii), rozliczenia kampanii oraz proponowane warunki płatności,
e) termin ważności oferty,
f) wypełniony załącznik nr 2,

Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena realizacji niniejszego zlecenia będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

Ofertę należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, przygotowanych w taki sposób aby tworzyły spójną, fizycznie połączoną ze sobą całość (tzn. dokumenty składające się na ofertę powinny być zszyte, bindowane lub w inny sposób ze sobą połączone).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem kuriera.

Oferta będzie rozpatrywana wyłącznie pod warunkiem jej skutecznego doręczenia przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia: 16.10.2020 do godz. 15:00 na adres: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce.

Osoba przewidziana do kontaktów z Oferentami: Kierownik Dz. Marketingu p. Grzegorz Feliksiak (tel.: 691 891 116; e- mail: G.Feliksiak@wspspolem.com.pl) oraz p. Jolanta Anioł (tel.: 041 347 98 62, e-mail: J.Aniol@wspspolem.com.pl).

plik do pobrania

Załącznik nr. 1 Grupa celu

Nasze Aktualności